Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Veoma nam je važna zaštita Vaših ličnih podataka i striktno se držimo Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) utvrđuje pravila koja se odnose na zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade njihovih ličnih podataka i pravila koja se odnose na slobodno kretanje podataka o ličnosti. On štiti osnovna prava i slobode fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu ličnih podataka. Vaši lični podaci se prikupljaju, obrađuju i prenose samo u meri u kojoj je to u saglasnosti sa ovim svrhama i obaveštenjem o privatnosti; zasnovane na principima pravičnosti, zakonitosti i transparentnosti.

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti je sačinjena u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.), koji se odnosi na pristanak lica na obradu njihovih podataka o ličnosti. Izjavom Joombooz (dalje u tekstu Agencija) izjavljuje da će sačuvati Vaš CV u internoj bazi kandidata odnosno prikupiti/obrađivati/prenositi Vaše podatke o ličnosti u svrhu procesa selekcije kandidata.

Kandidat slanjem biografije e-mail adrese Agencije, prijavom na oglas koji je deo posla koji obavljamo za Klijenta po ugovoru o pružanju usluga, kandidat automatski pristaje i saglasan je sa našom Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaposleni Agencije će u slučaju da se ukaže prilika za radnim mestom koje odgovara obrazovanju kandidata, iskustvu, profesionalnim interesovanjima i ličnim karakteristikama, biti slobodni da kontaktiraju kandidata.

Obaveznost slanja podataka

Kandidat nije u obavezni da nam pošalje svoje lične podatke, međutim bez ovih informacija nećemo biti u mogućnosti da kandaiata uzmemo u razmatranje u procesima profesionalne selekcije i regrutacije.

Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu

Podaci koje obrađujemo su informacije koje su nam dostupne iz CV-a kandidata, a koji se odnose na: ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja, škola/fakultet/kompanija, razred/godina studija/radno iskustvo/pohađane edukacije, propratno pismo i dr.

Svrha obrade ovih podataka je pružanje usluga kao što su traženje odgovarajućeg posla, pomoć kod profesionalnog osposobljavanja ili unapređenja karijere. Podaci se mogu koristiti u statističkoj obradi podataka. U drugu svrhu lične podatke kandidata Agencija neće koristiti.

Trajanje skladištenja podataka

Predmetni podaci će se čuvati u internoj bazi onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja. Zadržavamo mogućnost trajnog čuvanja ličnih podataka, odnosno sve do momenta brisanja tih podataka, i to u situaciji kada kandidat čiji su podaci prikupljeni ne podnese zahtev za opozovom pristanka obrade informacija. Kandidati ne snose troškove obrade i obaveštenja.

Dostupnost ličnih podataka drugim licima

Podaci o ličnosti su pohranjeni na serveru računara čiji pristup imaju isključivo zaposleni Agencije. U cilju zapošljavanja kadrova podaci o ličnosti će biti prosleđeni i dostupni HR službi naših klijenata, odnosno onim zaposlenima kod Klijenta koji odlučuju o prijemu kandidata u radni odnos. Lični podaci se ne prosleđuju trećim licima.

PRAVA DAVAOCA PODATAKA

Pravo na obaveštenje

U svakom trenutku kadidat imaa pravo na obaveštenje o svojim prikupljenim podacima i primaocu tih podataka, kao i svrsi prikupljanja i obrade.

Opoziv pristanka

Lični podaci se mogu trajno brisati iz interne baze podataka, i to samo u situaciji kada osoba čiji se podaci nalaze u bazi podnese zahtev za opozovom pristanka obradi informacija.

Zaštita i poverljivost informacija

Zaposleni Agencije se obavezuju da će u skladu sa svojom profesionalnom i zakonskom obavezom poštovati i čuvati poverljivost informacija o licima koja su predmet obrade, što potvrđuju svojim potpisom. Podaci su elektronski zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

Pravo na žalbu

Lice ima pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka o obradi ličnih podataka kandidata od strane Agencije.